1. Cine suntem?

Pentru noi confidentialitatea datelor tale cu caracter personal prezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat acest angajament de respectare a confidentialitatii datelor tale prin care iti explicam ce categorii de date cu caracter personal colecteaza GRUNSPIND SRL (in contiuare “GRUNSPIND”) de la tine si modul in care utilizam respectivele date.

Pentru “a ne cunoaste” virtual, iti punem la dispozitie datele noastre de identificare: noi suntem GRUNSPIND SRL., Chitila, Ilfov, Sos. Banatului nr. 2, cu   sediul social in Tartasesti, strada Lalelelor, nr. 10, Dambovita,  înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 150/684/2013, C.I.F.RO 22304914,  Banca ING  IBAN: RO26INGB0000999908142429, e-mail: office@grunspind.ro

 

 1. Definitii

 

 • Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

 • Prin raportare la specificul activitatilor GRUNSPIND, in conformitate cu scopurile si obiectivele din Regulamentul Intern si Codul de Etica, datele cu caracter personal includ, dar nu se limiteaza la nume si prenume ale utilizatorului, numar de telefon, e-mail, nevoi concrete ale beneficiarilor finali (cursantii) etc.

 

 • Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

2.4       „Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

2.5       In ceea ce priveste platforma www.grunspind.ro, operator de date cu caracter       personal este GRUNSPIND.

2.6       „Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

2.7     „Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.

2.8       Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

 

 1. Ce tipuri de date personale prelucram si de ce le colectam?

 

3.1      GRUNSPIND colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), parola (oentru inregistrare/autentificare) calitatea persoanei vizate (pentru identificare), clasa (pentru identificare), programul (dimineata/seara, pentru identificare) profilul/specializarea (pentru identificare) si orice alte date cu caracter personal si special pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia GRUNSPIND prin intermediul formularului de contact, al formularului de inscriere si al abonarii la newsletter.

3.2       Distinct de datele colectate prin formularele disponibile pe site, Operatorul poate prelucra si alte date ale persoanelor vizate, pe baza de consimtamant sau in interes legitim incluzand, dar nelimitandu-se la: semnatura, domiciliu, resedinta etc. In general, astfel de prelucrari se realizeaza in afara platformei, motiv pentru li se vor aplica reguli specifice de prelucrare. In ceea ce priveste site-ul, categoriile de date prelucrate sunt limitate la cele prevazute la pct. 3.1 de mai sus.

3.3       In functie de volumul si de categoria datelor cu caracter personal apartinand utilizatorilor, GRUNSPIND poate pune la dispozitia parintilor/reprezentantilor legali/tutorilor, formulare specifice in vedera exprimarii consimtamantului cu privire la prelucrarea datelor minorilor sau un vederea furnizarii serviciilor specifice.

3.4       Operatorul poate colecta involuntar si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul accesarii platformei, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parameri), furnizate de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul pe site-ul www.grunspind.ro si pot fi folosite de GRUNSPIND pentru a imbunatati serviciile oferite utilizatorilor acestui site sau cu scop statistic. Nu se vor utiliza aceste informatii pentru identificarea persoanelor si nu vor fi facute publice, altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialite completata cu Politica de Cookies.

 

 1. In ce scop sunt prelucrate datele cu caracter personal?

 

4.1      GRUNSPIND prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si temeiuri legale:

4.1.1    In scopul executarii contractului: pentru a asigura accesul persoanei vizate la serviciile GRUNSPIND, prin completarea formularelor disponibile pe site in vederea obtinerii calitatii de cursant.

4.1.2    In baza consimtamantului oferit de persoana vizata, in ceea ce priveste abonarea la newsletter, ca act voluntar al persoanei vizate.

4.1.3    In interes legitim, pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului www.grunspind.ro si pentru actiunile care implica interactiunea cu plaftorma online.

 

 1. Care este durata pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

 

 •  Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul GRUNSPIND sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

 

 

 1. Transferul de date cu caracter personal

 

6.1       Datele sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

6.2      GRUNSPIND se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6.3       Este posibil sa dezvaluim informatiile tale catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare, companiilor care se ocupa de mentenanta website-ului sau care trimit e-mailuri in numele nostru.

6.4       Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

6.5       In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimti sau soliciti sa efectuam o asemenea dezvaluire.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

7.1       Oricare persoana vizata are urmatoarele drepturi in raport cu GRUNSPIND, ca operator de date cu caracter personal:

7.1.1    Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.

7.1.2    Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Rectificarea poate opera prin intermediul editarii informatiilor disponibile in contul de utilizator al platformei, cu exceptia numelui, numarului de telefon si adresei de e-mail. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: office@grunspind.ro

7.1.3    Dreptul la eliminarea datelor/dreptul la stergerea acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.

7.1.4    Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea procesarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/reclamatii din partea acesteia.

7.1.5    Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

7.1.6    Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim GRUNSPIND.

7.1.7    Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si GRUNSPIND, este autorizata de dreptul aplicabil GRUNSPIND, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

7.2       Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute la art. 7.1.1 – 7.1.7 au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.

7.3       Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336; Telefon: +40.318.059.211/+40.318.059.212; Fax: +40.318.059.602; E-mail: anspdcp@dataprotection.ro; Pagina web: www.dataprotection.ro.

7.4       Pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 7.1., persoana vizata se va adresa GRUNSPIND  la adresa: municipiul Bucuresti, sector 2, str. Vaselor, nr.28, parter, camera 2, ap.6 sau la adresa de e-mail mentionata mai sus.

 

 1. Dispozitii finale

 

8.1       Daca GRUNSPIND va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.

8.2       Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Conditiilor de Utilizare si ale Politicii de Cookies.